Berenschot Strategie

Hoofdkantoor: Utrecht
Medewerkers: 500
Diensten: Organisatieadvies
Landen actief: 2
Website: www.berenschot.nl

Strategiepraktijk Berenschot

Onderscheiden in onzekerheid

De visie van Berenschot op strategie
U merkt meer verwevenheid met andere organisaties, zowel voor levering van producten en diensten als voor innovatie of financiering.  Spelers in uw bedrijfsketen of netwerk hebben steeds sterker invloed op uw organisatie. Informatie over nieuwe producten, nieuwe activiteiten, prijzen wordt steeds transparanter voor klanten. U ziet dat imago’s snel kunnen veranderen. Kortom, u merkt dat de toekomst en uw omgeving meer interactief, transparant en onvoorspelbaar is, wat leidt tot grotere onzekerheid. 

Onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde en marktconforme kosten blijven altijd belangrijke pijlers voor strategische keuzes. De genoemde ontwikkelingen in de economie en de maatschappij vragen echter om een manier van strategiebepaling die tot een sneller en misschien ook wel ander succes leidt. 

Bedrijven maken steeds intensiever deel uit van een netwerk. Of het nou gaat om innovatie, financiering, diensten of producten, binnen die netwerken dienen zich voortdurend nieuwe combinaties met nieuwe initiatieven aan. Door te investeren in optimaal contact met markten, klanten en partners, kunt u tijdig participeren in nieuwe kansen, allianties en innovaties. 

Bedrijven worden in toenemende mate afgerekend op wie ze zijn, naast wat ze doen. Authenticiteit en accountability zijn belangrijk om op een shortlist van klanten te komen. Basisvoorwaarde daarvoor is dat de reputatie en de merkwaarden van een bedrijf exact de feitelijke prestaties weerspiegelen.  

Toekomstige winnaars zijn in staat sneller signalen op te pikken en te combineren tot nieuwe diensten en producten.  In een onvoorspelbare omgeving is snelheid geboden, de kansen zijn per definitie tijdelijk. Succes volgt alleen als de ideeën ook slagvaardig geïmplementeerd worden.

De ‘nieuwe’ manier van strategiebepaling moet uw organisatie  interactiever, authentieker en slagvaardiger maken, waardoor u succesvol kansen weet te creëren in een onvoorspelbare markt. Nieuwe business- en verdienmodellen bieden evenzeer kansen als nieuwe producten en markten.

De strategiepraktijk van Berenschot
Wij hebben ruime ervaring met strategische en beleidsvraagstukken voor uw organisatie. Dit doen we zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Wij brengen met en voor u in kaart hoe uw markt of sector zich ontwikkelt en wat voor kansrijke posities er naar de toekomst zijn om in te spelen op de veranderingen in uw markt en sector. Onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde en marktconforme kosten blijven daarbij altijd belangrijke pijlers voor strategische keuzes. U moet het hoofd bieden aan, soms ingrijpende, bezuinigingen. Uw organisatie moet zijn bestaansrecht verdedigen richting politiek en maatschappij. Of u bevindt zich in een kerntakendiscussie.

Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze en het bepalen van de acties om dat ook te realiseren. Het belangrijkste instrument dat we daarbij inzetten is de door ons ontwikkelde Strategische Dialoog. Kenmerkend voor onze benadering is dat we het proces van strategieontwikkeling opvatten als een dialoog van de organisatie met alle stakeholders. 

Ons Strategie Expertise Centrum bestaat uit deskundigen die kennis hebben van strategische methoden en technieken en deskundigen met diepgaande kennis van specifieke markten of beleidsterreinen. 

Onderwerpen waarbij de strategiepraktijk van Berenschot kan ondersteunen zijn:

 • Strategie en beleid: toekomstbestendige strategie met een gemotiveerde organisatie
 • Recovery & restructuring: fundamentele heroverwegingen bij verlieslatende exploitatie
 • Scenarioplanning, business cases en toekomstverkenningen: mogelijke ontwikkelingen in kaart brengen en doorexerceren op hun implicaties
 • Strategie check en second opinions: een snelle herijking van de bestaande strategie of strategische business- en ondernemingsplannen
 • Mergers & Acquisitions: ondersteuning bij alle stappen in fusie- en overnametrajecten

Strategie Publicaties

 • Het Strategieboek 1 en 2
 • Het Groot Management Modellenboek / Key Management Models
 • The CEO’s Agenda 2010-2012
 • Distinguish yourself! – increase your margin with added value
 • Aard, omvang en effecten van verplaatsen bedrijfsactiviteiten naar het buitenland
 • Dialoog over strategie rendeert
 • Klaar voor de Storm? – onderzoek naar de gevolgen van de kredietcrisis in Nederland
 • Veerkrachtige strategieën – opties ontwikkelen met scenarioplanning